Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Elec-tec

URL:www.elec-tec.gr

Οι αυριανές τάσεις για το φωτισμό στην 3η διεθνή «Elec.Tec»

Για τέσ­σε­ρις ημέ­ρες, από τις 21 έως τις 24 Φε­βρουα­ρί­ου 2020, το εκ­θε­σια­κό κέ­ντρο MEC θα με­τα­τρα­πεί σε ερ­γα­στή­ριο και­νο­το­μί­ας για το ηλε­κτρο­λο­γι­κό υλι­κό, το φω­τι­σμό και τη δια­κό­σμη­ση, αλ­λά και τα συ­στή­μα­τα ασφα­λεί­ας

Οι μελ­λο­ντι­κές τά­σεις για τον οι­κια­κό και επαγ­γελ­μα­τι­κό φω­τι­σμό προ­βάλ­λο­νται απο­κλει­στι­κά στην πιο λα­μπε­ρή έκ­θε­ση, την 3η διε­θνή έκ­θε­ση Elec.tec, η οποία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από τις 21 ως τις 24 Φε­βρουα­ρί­ου του 2020 στο MEC Παια­νί­ας. Πα­ράλ­λη­λα, οι συ­νε­δρια­κές εκ­δη­λώ­σεις του Elec.tec Forum θα γί­νουν το ση­μείο ανα­φο­ράς για το εξει­δι­κευ­μέ­νο λια­νι­κό εμπό­ριο, τους αρ­χι­τέ­κτο­νες και τους δια­κο­σμη­τές εσω­τε­ρι­κών χώ­ρων, τους σχε­δια­στές προ­σό­ψε­ων κτη­ρί­ων.

Τα πιο σύγ­χρο­να σχέ­δια και στυ­λι­στι­κά πρό­τυ­πα και­νο­τό­μων φω­τι­στι­κών συ­στη­μά­των και υλι­κών, δη­μο­φι­λή κλα­σι­κά προ­ϊ­ό­ντα και τε­χνο­λο­γί­ες αιχ­μής θα πα­ρου­σια­στούν στην 3η διε­θνή έκ­θε­ση“Elec.Tec” , η οποία φι­λο­δο­ξεί να απο­τε­λέ­σει το ση­μείο ανα­φο­ράς για τέσ­σε­ρις ημέ­ρες.
Από τις 21 έως τις 24 Φε­βρουα­ρί­ου, στο MEC της Παια­νί­ας θα δώ­σουν το «πα­ρών» κα­τα­σκευα­στές, αντι­πρό­σω­ποι και ει­σα­γω­γείς ηλε­κτρο­λο­γι­κού, φω­τι­στι­κού, τη­λε­πι­κοι­νω­νια­κού και ηλε­κτρο­νι­κού υλι­κού, συ­στη­μά­των αυ­το­μα­τι­σμού, ασφα­λεί­ας και ελέγ­χου, λο­γι­σμι­κού και ερ­γα­λεί­ων, κα­θώς και επι­χει­ρή­σεις πα­ρα­γω­γής, δια­νο­μής και δια­χεί­ρι­σης ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας.

Οι επι­σκέ­πτες θα έχουν την ευ­και­ρία να δουν και να ενη­με­ρω­θούν για όλες τις εξε­λί­ξεις σε ηλε­κτρο­λο­γι­κό υλι­κό, συ­στή­μα­τα ασφα­λεί­ας και ελέγ­χου, αυ­το­μα­τι­σμούς, λο­γι­σμι­κά και προ­γράμ­μα­τα απο­μα­κρυ­σμέ­νης δια­χεί­ρι­σης μέ­σω του δια­δι­κτύ­ου, αλ­λά και ερ­γα­λεία. Για ει­δι­κές κα­τη­γο­ρί­ες επι­σκε­πτών, όπως εί­ναι οι αρ­χι­τέ­κτο­νες, με­λε­τη­τές, σχε­δια­στές φω­τι­σμού και δια­κο­σμη­τές θα φι­λο­ξε­νη­θούν οι πιο σύγ­χρο­νες προ­τά­σεις αρ­χι­τε­κτο­νι­κού, επαγ­γελ­μα­τι­κού, δια­κο­σμη­τι­κού αλ­λά και οι­κια­κού φω­τι­σμού.
 
Το συ­νε­δρια­κό πρό­γραμ­μα
 
Το 3ο “Elec.Tec Forum”
 έχει αρ­χί­σει ήδη να προ­ε­τοι­μά­ζε­ται και να κα­λύ­πτει πε­δία εν­δια­φέ­ρο­ντος που αφο­ρούν:
  

  • Στις νέ­ες τε­χνο­λο­γί­ες με τις οποί­ες εξο­πλί­ζο­νται τα «έξυ­πνα σπί­τια».
  • Στον αρ­χι­τε­κτο­νι­κό φω­τι­σμό τό­σο στο εσω­τε­ρι­κό, όσο και στο εξω­τε­ρι­κό μέ­ρος ενός κτη­ρί­ου.
  • Στις νέ­ες με­θό­δους και δια­δι­κα­σί­ες πα­ρα­γω­γής ενέρ­γειας.
  • Στην εκ­παί­δευ­ση και την κα­τάρ­τι­ση των επαγ­γελ­μα­τιών.
  • Στην επι­βρά­βευ­ση και­νο­τό­μων προ­ϊ­ό­ντων.

 
Η διε­θνής έκ­θε­ση 
Elec.Tec πραγ­μα­το­ποιεί­ται κά­θε δύο χρό­νια και υπο­στη­ρί­ζε­ται από τους ση­μα­ντι­κό­τε­ρους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς, επαγ­γελ­μα­τι­κούς και επι­στη­μο­νι­κούς φο­ρείς του χώ­ρου.

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι εκ­θέ­τες και επι­σκέ­πτες μπο­ρούν να έχουν διαρ­κή ενη­μέ­ρω­ση από την ιστο­σε­λί­δα της έκ­θε­σης αλ­λά και του πε­ριο­δι­κού «ΗΛΕ­ΚΤΡΟ­ΛΟ­ΓΟΣ».

 ΧΟ­ΡΗ­ΓΟΙ ΕΠΙ­ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙΑΣ:
«Ηλε­κτρο­λό­γος»
«Ερ­γο­τα­ξια­κά Θέ­μα­τα»«Με­τά­δο­ση Ισχύ­ος»«Logistics & Management»,«Car & Truck»«Θερ­μο­ϋ­δραυ­λι­κός»«Ecotec» 

  • Η έκ­θε­ση, τό­σο εντός όσο και εκτός της χώ­ρας, θα προ­βλη­θεί με δια­φη­μί­σεις σε έντυ­πα και ηλε­κτρο­νι­κά μέ­σα μα­ζι­κής ενη­μέ­ρω­σης, με τη­λε­ο­πτι­κή και ρα­διο­φω­νι­κή δια­φή­μι­ση πα­νελ­λα­δι­κά και με δια­νο­μή δια­φη­μι­στι­κών εντύ­πων, προ­σκλή­σε­ων, αφι­σών κ.ά.

Πρόσφατα Τεύχη